biuro tłumaczeń tłumaczenia poznań

Niezależnie od sposobu składania zamówienia należy zapoznać się z warunkami i zasadami, jakie mają zastosowanie do zleceń składanych przez Internet (patrz obok).

Składając zlecenie należy pamiętać o wypełnieniu wszystkich pól formularza, jest to warunkiem przyjęcia zlecenia. Również w przypadku zlecenia przesyłanego e-mailem należy podać swoje dane (nazwa, adres, telefon, itp.).

Jeśli zgodnie z naszym cennikiem zlecenie opiewa na więcej niż 150 zł, jego realizacja może być uzależniona od pisemnego (fax) lub telefonicznego potwierdzenia złożenia zamówienia.

Do zleceń składanych przez Internet zastosowanie mają następujące warunki:

 1. Zlecenie nie zawierające danych Zamawiającego (nazwa, siedziba/adres, NIP i telefon), nie będzie realizowane.
 2. W przypadku, gdy Zamawiający nie wskaże terminu wykonania zlecenia, będzie ono realizowane w trybie zwykłym - 4 dni.
 3. Zlecenie pilne nie może przekraczać 10 stron rozliczeniowych materiału do tłumaczenia.
 4. Interpres zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia zlecenia faxem lub telefonicznie. W przypadku braku potwierdzenia zlecenie nie będzie realizowane, a w przypadku zwłoki w jego potwierdzeniu - Interpres ma prawo zmienić termin jego wykonania.
 5. Interpres zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zlecenia do realizacji lub zmiany terminu jego wykonania informując o tym Zamawiającego (fax, e-mail czy telefonicznie).
 6. Brak sprzeciwu Zamawiającego w przypadku przedłużenia terminu wykonania zlecenia dokonanego w trybie pkt. 5 oznacza zgodę Zamawiającego na jego wykonanie na warunkach zaproponowanych przez Interpres.
 7. Składając zlecenie Zamawiający upoważnia Interpres do wystawienia rachunku bez swojego podpisu.
 8. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność za wykonaną usługę w terminie 7 dni od daty jej wykonania przelewem na rachunek bankowy Interpres.
 9. W przypadku zwłoki w zapłacie należności Interpres ma prawo naliczyć odsetki umowne w wysokości 0,2% dziennie.
 10. Wynagrodzenie Interpres zostanie wyliczone na podstawie cennika aktualnego w dniu złożenia zlecenia a opublikowanego na niniejszych stronach internetowych.
 11. W przypadku jakichkolwiek sporów strony poddają je pod rozstrzygnięcie sądów powszechnych w Poznaniu.