biuro tłumaczeń tłumaczenia poznań

Niezależnie od sposobu składania zamówienia należy zapoznać się z warunkami i zasadami, jakie mają zastosowanie do zleceń składanych przez Internet (patrz obok).

Składając zlecenie należy pamiętać o wypełnieniu wszystkich pól formularza, jest to warunkiem przyjęcia zlecenia. Również w przypadku zlecenia przesyłanego e-mailem należy podać swoje dane (nazwa, adres, telefon, itp.).

Jeśli zgodnie z naszym cennikiem zlecenie opiewa na więcej niż 150 zł, jego realizacja może być uzależniona od pisemnego (e-mail) lub telefonicznego potwierdzenia złożenia zamówienia.

Do zleceń składanych przez Internet zastosowanie mają następujące warunki:

 1. Zlecenie nie zawierające danych Zamawiającego (nazwa, siedziba/adres, NIP i telefon), nie będzie realizowane.
 2. W przypadku, gdy Zamawiający nie wskaże terminu wykonania zlecenia, będzie ono realizowane w trybie zwykłym - 4 dni.
 3. Zlecenie pilne nie może przekraczać 10 stron rozliczeniowych materiału do tłumaczenia.
 4. Interpres zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia zlecenia e-mailem lub telefonicznie. W przypadku braku potwierdzenia zlecenie nie będzie realizowane, a w przypadku zwłoki w jego potwierdzeniu - Interpres ma prawo zmienić termin jego wykonania.
 5. Interpres zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zlecenia do realizacji lub zmiany terminu jego wykonania informując o tym Zamawiającego (fax, e-mail czy telefonicznie).
 6. Brak sprzeciwu Zamawiającego w przypadku przedłużenia terminu wykonania zlecenia dokonanego w trybie pkt. 5 oznacza zgodę Zamawiającego na jego wykonanie na warunkach zaproponowanych przez Interpres.
 7. Składając zlecenie Zamawiający upoważnia Interpres do wystawienia rachunku/faktury bez swojego podpisu.
 8. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność za wykonaną usługę w terminie 7 dni od daty jej wykonania przelewem na rachunek bankowy Interpres.
 9. W przypadku zwłoki w zapłacie należności Interpres ma prawo naliczyć odsetki umowne w wysokości 0,2% dziennie.
 10. Wynagrodzenie Interpres zostanie wyliczone na podstawie cennika aktualnego w dniu złożenia zlecenia a opublikowanego na niniejszych stronach internetowych.
 11. W przypadku jakichkolwiek sporów strony poddają je pod rozstrzygnięcie sądów powszechnych w Poznaniu.